Ακούστε μας απο τον δικό σας Player κατεβάζοντας το ανάλογο αρχείο :  Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του σταθμού:

Ακούστε μας απο την android συσκευή σας κατεβάζοντας την εφαρμογή μας : radio android

  • Η πρω­το­πο­ρια­κή και και­νο­τό­μος δρά­ση για την προώ­θη­ση, την στή­ρι­ξη και την συμ­με­το­χή στην ο­λο­κλη­ρω­μέ­νη λύ­ση και ι­κα­νο­ποίη­ση των πε­λα­τών της, κα­θο­δη­γού­με­νη α­πό το ό­ρα­μα μας, τις νέες ι­δέες μας και τους αν­θρώ­πους μας.

  • H προο­πτι­κή μας θα πρέ­πει να έ­χει ά­με­σα σχέ­ση με την προο­πτι­κή της τε­χνο­λο­γίας, ως χώ­ρου που συ­νε­χώς θα α­να­βαθ­μί­ζε­ται και θα α­να­πτύσ­σε­ται κοι­νω­νι­κά και οι­κο­νο­μι­κά με την θε­τι­κή ε­νερ­γο­ποίη­ση και συμ­βο­λή της O.S.B. Κα­το­χύ­ρω­ση του ο­νό­μα­τος μας σε υ­πάρ­χο­ντες και υ­πο­ψή­φιους πε­λά­τες ως κρι­τή­ριο δια­σφά­λι­σης ποιό­τη­τας. Να α­πο­δει­κνύου­με ό­τι η υ­πε­ρα­ξία που δια­σφα­λί­ζου­με στους πε­λά­τες μας εί­ναι η με­γα­λύ­τε­ρη δυ­να­τή μέ­σα α­πό τις λύ­σεις και τις υ­πη­ρε­σίες που προ­σφέ­ρου­με στο χώ­ρο της πλη­ρο­φο­ρι­κής και της τε­χνο­λο­γίας γε­νι­κό­τε­ρα.

  • Οι α­ξίες στις ο­ποίες στη­ρι­ζό­μα­στε και α­να­πτυσ­σό­μα­στε, βα­σί­ζο­νται στην πε­λα­το­κε­ντρι­κή φι­λο­σο­φία, το αν­θρώ­πι­νο δυ­να­μι­κό, ε­ξαι­ρε­τι­κή ποιό­τη­τα υ­πη­ρε­σιών, κοι­νω­νι­κή ευαι­σθη­σία και στην νοο­τρο­πία του «Leader”.

ΤρέχονταΠροτζεκτς

Εγγραφή στα ενημερωτικά δελτία μας...

OSB Help Desk

Αιτήματα Υποστήριξης
Έχετε κάποια απορία πάνω στα φορολογικά, εργασιακά, πληροφορική ? Εσείς ρωτάτε... Εμείς απαντάμε !!!
Βάση Γνώσεων
Η γνωσιακή βάση του e-foro.gr είναι ένας ηλεκτρονικός πόρος που περιέχει συχνές ερωτήσεις για φορολογικά, εργασιακά, ασφαλιστικά, προγράμματα, συμβουλές, κτλ.
Κλείσιμο Συνάντησης
Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσουμε μέσω τηλεδιάσκεψης. Κάντε κράτηση συνάντησης...