inter engineering r 1

Η ε­ται­ρία CAC ι­δρύ­θη­κε το 1989 με έ­δρα την Αθή­να. Αντι­κεί­με­νο της ε­ται­ρίας εί­ναι η πα­ρο­χή ο­λο­κλη­ρω­μέ­νων συμ­βου­λευ­τι­κών υ­πη­ρε­σιών και η υ­λο­ποίη­ση έρ­γων τό­σο στον Ιδιω­τι­κό ό­σο και στο Δη­μό­σιο Το­μέα στους α­κό­λου­θους το­μείς:

Εκπό­νη­ση με­λε­τών και Πα­ρο­χή Συμ­βου­λευ­τι­κών Υπη­ρε­σιών σε ό­λες τις φά­σεις α­νά­πτυ­ξης Ολο­κλη­ρω­μέ­νων Πλη­ρο­φο­ρια­κών Συ­στη­μά­των, ό­πως ε­πί­σης και Σχε­δία­ση, Ανά­πτυ­ξη και Λει­τουρ­γία Εξει­δι­κευ­μέ­νων Συ­στη­μά­των Πλη­ρο­φο­ρι­κής (Activity – Based Costing, BusinessIntelligence, Datawarehousing, CRM, e – Business), που βα­σί­ζε­ται σε Προϊό­ντα λο­γι­σμι­κού κο­ρυ­φαίων κα­τα­σκευα­στών και α­ντί­στοι­χη τε­χνο­γνω­σία των στε­λε­χών της με στό­χο την πλη­ρέ­στε­ρη και σφαι­ρι­κή κά­λυ­ψη των α­να­γκών των πε­λα­τών της.


Τα συ­στή­μα­τα και οι πρα­κτι­κές που α­κο­λου­θεί η ε­ται­ρίας μας στη­ρί­ζο­νται στον σχε­δια­σμό και την α­νά­πτυ­ξη ε­ξει­δι­κευ­μέ­νων πλη­ρο­φο­ρια­κών συ­στη­μά­τω­ν:

- Εννοιο­λο­γι­κό σχε­δια­σμό που α­παρ­τί­ζε­ται α­πό την δια­μόρ­φω­ση ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κού και τε­χνο­λο­γι­κού πλαι­σίου ,(BUSINESS ANALYSIS),
- Δια­χεί­ρι­σης ε­πι­χει­ρη­σια­κών πό­ρων (ERP) ,
- Ελέγ­χου και προ­γραμ­μα­τι­σμού πα­ρα­γω­γής (MRP),
- Κο­στο­λό­γη­σης προϊό­ντων και υ­πη­ρε­σιών ,
- Διοι­κη­τι­κής πλη­ρο­φό­ρη­σης (MIS) με χρή­ση τε­χνο­λο­γιών data warehouse – data mining,
- Δια­χεί­ρι­ση πε­λα­τεια­κών σχέ­σεων (CRM),
- Δια­χεί­ρι­σης αν­θρω­πί­νων πό­ρω­ν(HR).
- Πλη­ρο­φο­ρια­κά συ­στή­μα­τα δια­χεί­ρι­σης ποιο­τι­κού ε­λέγ­χου (ISO)
- Πλη­ρο­φο­ρια­κά συ­στή­μα­τα πα­ρα­κο­λού­θη­σης στό­λου αυ­το­κι­νή­των (α­στι­κών συ­γκοι­νω­νιών και δή­μων ,α­πορ­ρι­μα­το­φό­ρων.

Η σει­ρά ε­φαρ­μο­γών λο­γι­σμι­κού NEMESIS που α­να­πτύσ­σει η ε­ται­ρία μας ,κα­λύ­πτουν τους πα­ρα­πά­νω το­μείς της ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας των πε­λα­τών μας. Υλο­ποιού­νται, πα­ρα­με­τρο­ποιού­νται και υ­πο­στη­ρί­ζο­νται ο­λο­κλη­ρω­μέ­να κα­λύ­πτο­ντας ο­ρι­ζό­ντιες και κά­θε­τες α­γο­ρές.

Η ε­ται­ρία κα­λύ­πτει και υ­πο­στη­ρί­ζει τις α­γο­ρές των Βαλ­κα­νίων (Αλβα­νία – Κόσ­σο­βο) , της Αι­γύ­πτου και της Κύ­πρου και στο­χεύει σε ο­λο­κλη­ρω­μέ­νη πα­ρο­χή λύ­σεων στον το­μέα των δρα­στη­ριο­τή­των της πα­νευ­ρω­παι­κά.


Yπηρεσίες για Δήμους

1. Δια­χεί­ρι­ση Πε­λα­τεια­κής Βά­σης (Customer Relationship Management)
2. Μι­σθο­δο­σία προ­σω­πι­κού (Human Resource Management System)
3. Δη­μιουρ­γία ι­στο­σε­λί­δων και δια­δι­κτυα­κών πυ­λών (web/portals)
4. Δια­χεί­ρι­ση Οι­κο­νο­μι­κών Στοι­χείων (Financials)
5. Σύ­στη­μα δι­κτυα­κής α­σφά­λειας πλη­ρο­φο­ριών (Security)
6. Σύ­στη­μα πα­ρα­κο­λού­θη­σης ροών ερ­γα­σιών (Workflow)
7. Σύ­στη­μα Δια­χεί­ρι­σης Έργων (Project Management)
8. Outsourcing το τμή­μα ΙΤ του Δή­μου και των μη­χα­νο­γρα­φι­κών υ­πη­ρε­σιών (ε­πί­βλε­ψη , τε­χνι­κή υ­πο­στή­ρι­ξη hardware-software, α­σφά­λεια πλη­ρο­φο­ρίων)
9. Κα­μπά­νιες Social Networks Marketing για τον δή­μο
10. Σύ­στη­μα ψη­φια­κής δια­φή­μι­σης του Δή­μου (Digital Signage)
11. Σύ­στη­μα ε­νη­με­ρώ­σεων πο­λι­τών με SMS (SMS Marketing)
12. Σύ­στη­μα Δια­σφά­λι­σης Ποιό­τη­τας Δή­μου (Quality Management)


ISO 45001:2018 Υ­γεία και α­σφά­λεια κα­τά την ερ­γα­σία

Τι εί­ναι το ISO 45001:2018;
Το πρό­τυ­πο ISO 45001:2018 εί­ναι έ­να διε­θνές πρό­τυ­πο που κα­θο­ρί­ζει τις α­παι­τή­σεις για έ­να σύ­στη­μα δια­χεί­ρι­σης της υ­γείας και της α­σφά­λειας στην ερ­γα­σία (ΟH & S), με ο­δη­γίες για τη χρή­ση του, ώ­στε να μπο­ρεί μία ε­πι­χεί­ρη­ση η έ­νας ορ­γα­νι­σμός να βελ­τιώ­νει προ­λη­πτι­κά τις ε­πι­δό­σεις OH & S στην πρό­λη­ψη τραυ­μα­τι­σμών και κα­κής υ­γείας.
Το πρό­τυ­πο ISO 45001:2018 προο­ρί­ζε­ται να ε­φαρ­μο­στεί σε κά­θε ε­πι­χεί­ρη­ση η ορ­γα­νι­σμό α­νε­ξάρ­τη­τα α­πό το μέ­γε­θος, τον τύ­πο και τη φύ­ση του. Το ISO 45001:2018 ε­πι­τρέ­πει σε στην ε­πι­χεί­ρη­ση, μέ­σω του συ­στή­μα­τος δια­χεί­ρι­σης OH & S, να εν­σω­μα­τώ­σει άλ­λες πτυ­χές της υ­γείας και της α­σφά­λειας, ό­πως η ευε­ξία των ερ­γα­ζο­μέ­νων.
Ω­στό­σο, θα πρέ­πει να ση­μειω­θεί ό­τι μια ε­πι­χεί­ρη­ση η έ­νας ορ­γα­νι­σμός μπο­ρεί να α­παι­τη­θεί α­πό τις ι­σχύου­σες νο­μι­κές α­παι­τή­σεις για την α­ντι­με­τώ­πι­ση τέ­τοιων ζη­τη­μά­των.
ISO 45001:2018 Ποια εί­ναι τα ο­φέ­λη α­πό τη χρή­ση του για μια ε­πι­χεί­ρη­ση;
Ένα σύ­στη­μα δια­χεί­ρι­σης βα­σι­σμέ­νο στο ISO 45001 θα ε­πι­τρέ­ψει σε έ­ναν ορ­γα­νι­σμό να βελ­τιώ­σει την α­πό­δο­ση του στους το­μείς των ερ­γα­σια­κών κιν­δύ­νων και της ερ­γα­σια­κής α­σφά­λειας:

• Θα α­να­πτυχ­θεί και θα ε­φαρ­μο­στεί μια πο­λι­τι­κή ερ­γα­σια­κών κιν­δύ­νων και ερ­γα­σια­κής α­σφά­λειας κα­θώς και θα δη­μιουρ­γη­θούν οι σχε­τι­κοί στό­χοι
• Θα υ­πάρ­ξει κα­θιέ­ρω­ση συ­στη­μα­τι­κών δια­δι­κα­σιών που ε­ξε­τά­ζουν το "πλαί­σιο" των ερ­γα­σια­κών κιν­δύ­νων και οι ο­ποίες λαμ­βά­νουν υ­πό­ψη τους κιν­δύ­νους, τις δυ­να­τό­τη­τες βελ­τίω­σης, κα­θώς και νο­μι­κές και άλ­λες α­παι­τή­σεις
• Θα υ­πάρ­ξει προσ­διο­ρι­σμός των κιν­δύ­νων που σχε­τί­ζο­νται με τις δρα­στη­ριό­τη­τές του ορ­γα­νι­σμού, ε­πι­διώ­κο­ντας την ε­ξά­λει­ψή τους ή τη διε­νέρ­γεια ε­λέγ­χων για την ε­λα­χι­στο­ποίη­ση των πι­θα­νών ε­πι­πτώ­σεών τους.
• Θα βο­η­θή­σει στη δη­μιουρ­γία ε­πι­χει­ρη­σια­κών ε­λέγ­χων για τη δια­χεί­ρι­ση των ερ­γα­σια­κών κιν­δύ­νων και των νο­μι­κών και λοι­πών α­παι­τή­σεων.
• Θα υ­πάρ­ξει αύ­ξη­ση της ευαι­σθη­το­ποίη­σης σχε­τι­κά με τους ερ­γα­σια­κούς κιν­δύ­νους.
• Ο ορ­γα­νι­σμός, α­ξιο­λο­γώ­ντας τις ε­πι­δό­σεις του συ­στή­μα­τος και ε­πι­διώ­κο­ντας να το βελ­τιώ­σει, θα προ­βαί­νει στις κα­τάλ­λη­λες ε­νέρ­γειες βελ­τιώ­σεων.
• Ο ορ­γα­νι­σμός θα ε­ξα­σφα­λί­σει την ε­νερ­γή συμ­με­το­χή των ερ­γα­ζο­μέ­νων σε θέ­μα­τα ερ­γα­σια­κής α­σφά­λειας.

Σε συν­δυα­σμό, τα μέ­τρα αυ­τά θα δια­σφα­λί­σουν ό­τι η φή­μη ε­νός ορ­γα­νι­σμού ως α­σφα­λούς χώ­ρου ερ­γα­σίας θα προω­θη­θεί και μπο­ρεί να έ­χει πιο ά­με­σα ο­φέ­λη, ό­πως:

• Βελ­τίω­ση της ι­κα­νό­τη­τάς του να α­ντα­πο­κρί­νε­ται σε θέ­μα­τα κα­νο­νι­στι­κής συμ­μόρ­φω­σης.
• Μείω­ση του συ­νο­λι­κού κό­στους των συμ­βά­ντων.
• Μείω­ση του χρό­νου δια­κο­πής λει­τουρ­γίας και των δα­πα­νών δια­κο­πής λει­τουρ­γίας.
• Μείω­ση του κό­στους των α­σφα­λί­στρων.
• Μείω­ση στα πο­σο­στά α­που­σιών των ερ­γα­ζο­μέ­νων.
• Α­να­γνώ­ρι­ση της α­πό­κτη­σης ε­νός διε­θνούς κρι­τη­ρίου α­να­φο­ράς.

ISO 45001:2018 Που α­πευ­θύ­νε­ται;
Η α­πλή α­πά­ντη­ση εί­ναι σε ό­λους τους ορ­γα­νι­σμούς. Όσο η ε­πι­χεί­ρη­ση η ο ορ­γα­νι­σμός έ­χει ά­το­μα που ερ­γά­ζο­νται με σχέ­ση ε­ξαρ­τη­μέ­νης ερ­γα­σίας ή που μπο­ρεί να ε­πη­ρε­α­στούν α­πό τις δρα­στη­ριό­τη­τές του, τό­τε η χρή­ση συ­στη­μα­τι­κής προ­σέγ­γι­σης για τη δια­χεί­ρι­ση της υ­γείας και της α­σφά­λειας θα α­πο­φέ­ρει ο­φέ­λη.
Το πρό­τυ­πο μπο­ρεί να χρη­σι­μο­ποιη­θεί α­πό μι­κρές ε­πι­χει­ρή­σεις χα­μη­λού κιν­δύ­νου ε­ξί­σου, κα­θώς και α­πό με­γά­λες ε­πι­χει­ρή­σεις και με­γά­λους πο­λύ­πλο­κους ορ­γα­νι­σμούς.
Ε­νώ το πρό­τυ­πο α­παι­τεί την α­ντι­με­τώ­πι­ση και τον έ­λεγ­χο των ερ­γα­σια­κών κιν­δύ­νων, υιο­θε­τεί ε­πί­σης μια προ­σέγ­γι­ση βα­σι­σμέ­νη στον κίν­δυ­νο στο ί­διο το σύ­στη­μα δια­χεί­ρι­σης, για να δια­σφα­λί­σει:

• α) ό­τι εί­ναι α­πο­τε­λε­σμα­τι­κή και
• β) βελ­τιώ­νε­ται για να α­ντα­πο­κρί­νε­ται σε έ­να συ­νε­χώς με­τα­βαλ­λό­με­νο "πλαί­σιο" ε­νός ορ­γα­νι­σμού.

Αυ­τή η προ­σέγ­γι­ση βα­σι­ζό­με­νη στον κίν­δυ­νο συ­νά­δει με τον τρό­πο με τον ο­ποίο οι ε­πι­χει­ρή­σεις δια­χει­ρί­ζο­νται τους άλ­λους ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κούς τους κιν­δύ­νους και ως εκ τού­του εν­θαρ­ρύ­νει την εν­σω­μά­τω­ση των α­παι­τή­σεων του προ­τύ­που στις συ­νο­λι­κές δια­δι­κα­σίες δια­χεί­ρι­σης των ε­πι­χει­ρή­σεων η ορ­γα­νι­σμών.


 Σύ­στη­μα Ε­πι­χει­ρη­σια­κής Συ­νέ­χειας ISO 22301:2019
Το πλή­ρες ό­νο­μα του προ­τύ­που εί­ναι ISO 22301: 2019 Σύ­στη­μα Ε­πι­χει­ρη­σια­κής Συ­νέ­χειας.
Πρό­κει­ται για έ­να διε­θνές πρό­τυ­πο που δη­μο­σιεύε­ται α­πό τον Διε­θνή Ορ­γα­νι­σμό Τυ­πο­ποίη­σης (ISO) και πε­ρι­γρά­φει τον τρό­πο δια­χεί­ρι­σης της ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κής συ­νέ­χειας στην ε­πι­χεί­ρη­ση η σε έ­ναν ορ­γα­νι­σμό.
Το πρό­τυ­πο αυ­τό έ­χει δη­μιουρ­γη­θεί α­πό τους κο­ρυ­φαίους ε­μπει­ρο­γνώ­μο­νες ε­πι­χει­ρη­σια­κής συ­νέ­χειας και πα­ρέ­χει το κα­λύ­τε­ρο πλαί­σιο για τη δια­χεί­ρι­ση της ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κής συ­νέ­χειας στην ε­πι­χεί­ρη­ση η σε έ­ναν ορ­γα­νι­σμό.
Ένα α­πό τα χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά που δια­φο­ρο­ποιούν αυ­τό το πρό­τυ­πο α­πό άλ­λα πρό­τυ­πα ε­πι­χει­ρη­σια­κής συ­νέ­χειας εί­ναι ό­τι η ε­πι­χεί­ρη­ση η ο ορ­γα­νι­σμός μπο­ρεί να πι­στο­ποιη­θεί α­πό δια­πι­στευ­μέ­νο φο­ρέα πι­στο­ποίη­σης και συ­νε­πώς θα μπο­ρεί να α­πο­δεί­ξει τη συμ­μόρ­φω­σή του στους πε­λά­τες, τους συ­νερ­γά­τες, τους με­τό­χους και άλ­λους εν­δια­φε­ρό­με­νους.
Ποια εί­ναι τα ο­φέ­λη του συ­στή­μα­τος ε­πι­χει­ρη­σια­κής συ­νέ­χειας ISO 22301:2019;
Υ­πάρ­χουν τέσ­σε­ρα βα­σι­κά ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κά ο­φέ­λη που μπο­ρεί να ε­πι­τύ­χει μια ε­πι­χεί­ρη­ση με την ε­φαρ­μο­γή αυ­τού του προ­τύ­που ε­πι­χει­ρη­σια­κής συ­νέ­χειας:

• Συμ­μόρ­φω­ση με νο­μι­κές α­παι­τή­σεις. Υ­πάρ­χουν ό­λο και πε­ρισ­σό­τε­ρες χώ­ρες που ο­ρί­ζουν νό­μους και κα­νο­νι­σμούς που α­παι­τούν συμ­μόρ­φω­ση σχε­τι­κά με την ε­πι­χει­ρη­σια­κή συ­νέ­χεια των δρα­στη­ριο­τή­των ε­νός ορ­γα­νι­σμού. Πέ­ραν των δη­μο­σίων συμ­φε­ρό­ντων, οι ι­διω­τι­κές ε­πι­χει­ρή­σεις (π.χ. χρη­μα­το­πι­στω­τι­κά ι­δρύ­μα­τα) α­παι­τούν ε­πί­σης α­πό τους προ­μη­θευ­τές και τους ε­ταί­ρους τους να ε­φαρ­μό­σουν λύ­σεις οι ο­ποίες να δια­σφα­λί­ζουν τη συ­νέ­χι­ση της ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας. Τα κα­λά νέα εί­ναι ό­τι το ISO 22301 πα­ρέ­χει έ­να ε­ξαι­ρε­τι­κό πλαί­σιο και μια με­θο­δο­λο­γία για την υ­πο­στή­ρι­ξη της συμ­μόρ­φω­σης με αυ­τές τις α­παι­τή­σεις - μειώ­νο­ντας τις διοι­κη­τι­κές και ε­πι­χει­ρη­σια­κές προ­σπά­θειες, κα­θώς και τον α­ριθ­μό των δα­πα­νών που πρέ­πει να γί­νουν.
• Ε­πί­τευ­ξη πλε­ο­νε­κτή­μα­τος μάρ­κε­τιν­γκ. Εάν η ε­ται­ρεία εί­ναι πι­στο­ποιη­μέ­νη σύμ­φω­να με το πρό­τυ­πο ISO 22301 και οι α­ντα­γω­νι­στές δεν εί­ναι, θα υ­πάρ­χει έ­να ση­μα­ντι­κό πλε­ο­νέ­κτη­μα έ­να­ντι αυ­τών ό­ταν πρό­κει­ται για πε­λά­τες που εί­ναι ευαί­σθη­τοι για τη δια­τή­ρη­ση της συ­νέ­χειας των δρα­στη­ριο­τή­των τους και την πα­ρά­δο­ση των προϊό­ντων και υ­πη­ρε­σιών τους. Ε­πι­πλέ­ον, η πι­στο­ποίη­ση αυ­τή μπο­ρεί να βο­η­θή­σει στην α­πό­κτη­ση νέων πε­λα­τών, διευ­κο­λύ­νο­ντας την α­πό­δει­ξη ό­τι εί­στε με­τα­ξύ των α­σφα­λών ε­πι­λο­γών στον κλά­δο, ο­δη­γώ­ντας σε αυ­ξη­μέ­νο με­ρί­διο α­γο­ράς και υ­ψη­λό­τε­ρα κέρ­δη.
• Μείω­ση στην ε­ξάρ­τη­ση α­πό φυ­σι­κά πρό­σω­πα. Τις πε­ρισ­σό­τε­ρες φο­ρές, οι κρί­σι­μες δρα­στη­ριό­τη­τες μιας ε­ται­ρείας βα­σί­ζο­νται σε λί­γους μό­νο αν­θρώ­πους που εί­ναι δύ­σκο­λο να α­ντι­κα­τα­στα­θούν - μια κα­τά­στα­ση που μπο­ρεί να α­πο­δειχ­θεί ο­δυ­νη­ρή ό­ταν αυ­τοί οι άν­θρω­ποι ε­γκα­τα­λεί­πουν τον ορ­γα­νι­σμό. Η διοί­κη­ση μπο­ρεί να α­ξιο­ποιή­σει το ISO 22301:2019 ώ­στε να δη­μιουρ­γή­σει πρα­κτι­κές συ­νέ­χι­σης της ε­πι­χεί­ρη­σης για να ε­ξαρ­τώ­νται πο­λύ λι­γό­τε­ρο α­πό αυ­τά τα ά­το­μα (εί­τε λό­γω ε­φαρ­μο­ζό­με­νων λύ­σεων α­ντι­κα­τά­στα­σης εί­τε με τεκ­μη­ρίω­ση σχε­τι­κών ερ­γα­σιών), πράγ­μα που ση­μαί­νει ό­τι μπο­ρεί να α­πο­φύ­γει πολ­λούς προ­βλη­μα­τι­σμούς ό­ταν κά­ποιος ε­γκα­τα­λεί­ψει τον ορ­γα­νι­σμό.
• Α­πο­φυ­γή με­γά­λων ζη­μιών. Σε έ­ναν κό­σμο υ­πη­ρε­σιών και συ­ναλ­λα­γών σε πραγ­μα­τι­κό χρό­νο, κά­θε λε­πτό α­νε­παρ­κούς υ­πη­ρε­σίας κο­στί­ζει. Και, α­κό­μη και αν η ε­πι­χεί­ρη­σή δεν εί­ναι τό­σο ευαί­σθη­τη σε μι­κρές πε­ριό­δους μη δια­θε­σι­μό­τη­τας, έ­να σο­βα­ρό πε­ρι­στα­τι­κό θα κο­στί­σει πο­λύ. Με την ε­φαρ­μο­γή πρα­κτι­κών ε­πι­χει­ρη­σια­κής συ­νέ­χειας σύμ­φω­να με το πρό­τυ­πο ISO 22301, θα έ­χε­τε έ­να εί­δος πο­λι­τι­κής α­σφά­λειας. Εί­τε με την α­πο­τρο­πή τυ­χόν συμ­βά­ντων α­πό α­να­τα­ρα­χές, εί­τε με τη δυ­να­τό­τη­τα τα­χύ­τε­ρης α­νά­καμ­ψης - η ε­ται­ρεία θα ε­ξοι­κο­νο­μή­σει χρή­μα­τα. Και το κα­λύ­τε­ρο α­πό ό­λα εί­ναι ό­τι η ε­πέν­δυ­σή σας στο ISO 22301 εί­ναι πο­λύ μι­κρό­τε­ρη α­πό την ε­ξοι­κο­νό­μη­ση κό­στους που θα ε­πι­τύ­χε­τε.

Ποιος μπο­ρεί να ε­φαρ­μό­σει το πρό­τυ­πο ISO 22301:2019;
Ο­ποιοσ­δή­πο­τε ε­ται­ρία η ορ­γα­νι­σμός - με­γά­λος ή μι­κρός, κερ­δο­σκο­πι­κός ή μη κερ­δο­σκο­πι­κός, ι­διω­τι­κός ή δη­μό­σιος - μπο­ρεί να ε­πω­φε­λη­θεί α­πό το πρό­τυ­πο ISO 22301. Το πρό­τυ­πο σχε­διά­ζε­ται με τέ­τοιο τρό­πο ώ­στε να ε­φαρ­μό­ζε­ται σε ο­ποιο­δή­πο­τε μέ­γε­θος ή τύ­πο της ε­ται­ρίας η ορ­γα­νι­σμού.


Πώς λει­τουρ­γεί το πρό­τυ­πο ISO 22301:2019;
Το ε­πί­κε­ντρο του προ­τύ­που ISO 22301:2019 εί­ναι η δια­σφά­λι­ση της συ­νέ­χειας της ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κής πα­ρά­δο­σης των προϊό­ντων και των υ­πη­ρε­σιών με­τά την εμ­φά­νι­ση κα­τα­στρο­φι­κών γε­γο­νό­των (π.χ. φυ­σι­κές κα­τα­στρο­φές, αν­θρω­πο­γε­νείς κα­τα­στρο­φές κ.λπ.).
Αυ­τό γί­νε­ται με την α­νεύ­ρε­ση προ­τε­ραιο­τή­των ε­πι­χει­ρη­σια­κής συ­νέ­χειας (μέ­σω της α­νά­λυ­σης των ε­πι­πτώ­σεων στις ε­πι­χει­ρή­σεις), ποια πι­θα­νά γε­γο­νό­τα μπο­ρεί να ε­πη­ρεά­σουν τις ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες (μέ­σω α­ξιο­λό­γη­σης κιν­δύ­νου), κα­θο­ρί­ζο­ντας τι πρέ­πει να γί­νει για να α­πο­φευχ­θούν τέ­τοιου εί­δους γε­γο­νό­τα, και κα­νο­νι­κές λει­τουρ­γίες στο συ­ντο­μό­τε­ρο δυ­να­τό χρο­νι­κό διά­στη­μα (π.χ., με­τρια­σμός του κιν­δύ­νου ή θε­ρα­πεία κιν­δύ­νου).
Ως εκ τού­του, η κύ­ρια φι­λο­σο­φία του ISO 22301 βα­σί­ζε­ται στην α­νά­λυ­ση των ε­πι­πτώ­σεων και τη δια­χεί­ρι­ση των κιν­δύ­νω­ν: να μά­θου­με ποιες δρα­στη­ριό­τη­τες εί­ναι πιο ση­μα­ντι­κές και ποιοι κίν­δυ­νοι μπο­ρούν να τους ε­πη­ρεά­σουν και στη συ­νέ­χεια να α­ντι­με­τω­πί­σουν συ­στη­μα­τι­κά αυ­τούς τους κιν­δύ­νους.
Οι στρα­τη­γι­κές και οι λύ­σεις που πρό­κει­ται να ε­φαρ­μο­στούν εί­ναι συ­νή­θως με τη μορ­φή πο­λι­τι­κών, δια­δι­κα­σιών και τε­χνι­κής / φυ­σι­κής ε­φαρ­μο­γής (π.χ. ε­γκα­τα­στά­σεις, λο­γι­σμι­κό και ε­ξο­πλι­σμός). Στις πε­ρισ­σό­τε­ρες πε­ρι­πτώ­σεις, οι ε­πι­χει­ρή­σεις η ορ­γα­νι­σμοί δεν δια­θέ­τουν ό­λες τις ε­γκα­τα­στά­σεις, το υ­λι­κό και το λο­γι­σμι­κό ε­πι­χει­ρη­σια­κής συ­νέ­χειας - ε­πο­μέ­νως, η ε­φαρ­μο­γή του ISO 22301 θα πε­ρι­λαμ­βά­νει ό­χι μό­νο τον κα­θο­ρι­σμό ορ­γα­νω­τι­κών κα­νό­νων (π.χ. εγ­γρά­φων) που α­παι­τού­νται για την α­πο­τρο­πή πε­ρι­στα­τι­κών που προ­κα­λούν α­να­τα­ρα­χή, αλ­λά και να σχε­διά­σει και να δια­θέ­σει τε­χνι­κούς και άλ­λους πό­ρους για να κα­τα­στή­σει δυ­να­τή τη συ­νέ­χεια και την α­νά­κτη­ση των ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κών δρα­στη­ριο­τή­των.
Ε­πει­δή η ε­φαρ­μο­γή αυ­τή α­παι­τεί τη δια­χεί­ρι­ση πολ­λών πο­λι­τι­κών, δια­δι­κα­σιών, προ­σώ­πων, πε­ριου­σια­κών στοι­χείων κλπ., το ISO 22301 πε­ρι­γρά­φει τον τρό­πο εν­σω­μά­τω­σης ό­λων αυ­τών των στοι­χείων στο Σύ­στη­μα Δια­χεί­ρι­σης Ε­πι­χει­ρη­σια­κής Συ­νέ­χειας (BCMS).


Πε­ριε­χό­με­νο του ISO 22301
Σύμ­φω­να με το Πα­ράρ­τη­μα SL των ο­δη­γιών ISO / IEC του Διε­θνούς Ορ­γα­νι­σμού Τυ­πο­ποίη­σης, οι τίτ­λοι των τμη­μά­των στο ISO 22301 εί­ναι οι ί­διοι με τους ISO 27001: 2013, ISO 9001: 2015 και άλ­λα πρό­τυ­πα δια­χεί­ρι­σης, ε­πι­τρέ­πο­ντας ευ­κο­λό­τε­ρη εν­σω­μά­τω­ση αυ­τών των προ­τύ­πων.
Το πρό­τυ­πο πε­ρι­λαμ­βά­νει :

Ει­σα­γω­γή: ε­ξη­γεί το σκο­πό του ISO 22301 και τη συμ­βα­τό­τη­τά του με άλ­λα πρό­τυ­πα δια­χεί­ρι­σης.
Γε­νι­κά
Τα Ο­φέ­λη α­πό έ­να Σύ­στη­μα Δια­χεί­ρι­σης Ε­πι­χει­ρη­σια­κής Συ­νέ­χειας
Ο κύ­κλος Plan-Do-Check-Act (PDCA)

1. Πε­δίο ε­φαρ­μο­γής: ε­ξη­γεί ό­τι αυ­τό το πρό­τυ­πο ι­σχύει για κά­θε τύ­πο ε­ται­ρίας η ορ­γα­νι­σμού.
2. Κα­νο­νι­στι­κές πα­ρα­πο­μπές: α­να­φέ­ρε­ται στο πρό­τυ­πο ISO 22300 ως πρό­τυ­πο ό­που δί­δο­νται ο­ρι­σμοί για ο­ρι­σμέ­νους α­πό τους ό­ρους που χρη­σι­μο­ποιού­νται στο ISO 22301.
3. Όροι και ο­ρι­σμοί: πά­λι, α­να­φέ­ρε­ται στο ISO 22300.
4. Πλαί­σιο του ορ­γα­νι­σμού: αυ­τό το τμή­μα α­πο­τε­λεί μέ­ρος της φά­σης του σχε­δίου στον κύ­κλο PDCA και κα­θο­ρί­ζει τις α­παι­τή­σεις για την κα­τα­νό­η­ση των ε­ξω­τε­ρι­κών και ε­σω­τε­ρι­κών θε­μά­των, των εν­δια­φε­ρο­μέ­νων με­ρών και των α­παι­τή­σεών τους και τον κα­θο­ρι­σμό του πε­δίου ε­φαρ­μο­γής του BCMS.
4.1 Κα­τα­νό­η­ση του ορ­γα­νι­σμού και του πλαι­σίου του
4.2 Κα­τα­νό­η­ση των α­να­γκών και των προσ­δο­κιών των εν­δια­φε­ρό­με­νων με­ρών
4.3 Κα­θο­ρι­σμός του πε­δίου ε­φαρ­μο­γής του συ­στή­μα­τος δια­χεί­ρι­σης της ε­πι­χει­ρη­σια­κής συ­νέ­χειας
4.4 Σύ­στη­μα δια­χεί­ρι­σης ε­πι­χει­ρη­σια­κής συ­νέ­χειας
5. Η­γε­σία: αυ­τό το τμή­μα α­πο­τε­λεί μέ­ρος της φά­σης του Σχε­δίου στον κύ­κλο PDCA και κα­θο­ρί­ζει τις αρ­μο­διό­τη­τες α­νώ­τα­της δια­χεί­ρι­σης, κα­θο­ρί­ζο­ντας τους ρό­λους, τις ευ­θύ­νες και τις αρ­χές και το πε­ριε­χό­με­νο της πο­λι­τι­κής κο­ρυ­φαίου ε­πι­πέ­δου ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κής συ­νέ­χειας.
5.1 Η­γε­σία και δέ­σμευ­ση
5.2 Πο­λι­τι­κή
5.3 Ρό­λοι, ευ­θύ­νες και αρ­χές
6. Προ­γραμ­μα­τι­σμός: αυ­τό το τμή­μα α­πο­τε­λεί μέ­ρος της φά­σης του Σχε­δίου στον κύ­κλο PDCA και ο­ρί­ζει α­παι­τή­σεις για την α­ντι­με­τώ­πι­ση των κιν­δύ­νων και των ευ­και­ριών, τον κα­θο­ρι­σμό των στό­χων συ­νέ­χειας της ε­πι­χεί­ρη­σης και τον προ­γραμ­μα­τι­σμό αλ­λα­γών στο BCMS.
6.1 Δρά­σεις για την α­ντι­με­τώ­πι­ση των κιν­δύ­νων και των ευ­και­ριών
6.2 Στό­χοι συ­νέ­χειας της ε­πι­χεί­ρη­σης και σχέ­δια για την ε­πί­τευ­ξή τους
6.3 Σχε­δια­σμός αλ­λα­γών στο σύ­στη­μα δια­χεί­ρι­σης της συ­νέ­χι­σης της ε­πι­χεί­ρη­σης
7. Υ­πο­στή­ρι­ξη: Αυ­τό το τμή­μα α­πο­τε­λεί μέ­ρος της φά­σης του Σχε­δίου στον κύ­κλο PDCA και ο­ρί­ζει α­παι­τή­σεις για τη δια­θε­σι­μό­τη­τα πό­ρων, ι­κα­νο­τή­των, ευαι­σθη­το­ποίη­σης, ε­πι­κοι­νω­νίας και ε­λέγ­χου εγ­γρά­φων και αρ­χείων.
7.1 Πό­ροι
7.2 Αρ­μο­διό­τη­τα
7.3 Ευαι­σθη­το­ποίη­ση
7.4 Ε­πι­κοι­νω­νία
7.5 Τεκ­μη­ριω­μέ­νες πλη­ρο­φο­ρίες
8. Λει­τουρ­γία: Αυ­τό το τμή­μα α­πο­τε­λεί μέ­ρος της φά­σης Do στο πλαί­σιο του κύ­κλου PDCA και ο­ρί­ζει την ε­φαρ­μο­γή της α­νά­λυ­σης των ε­πι­πτώ­σεων των ε­πι­χει­ρή­σεων, της ε­κτί­μη­σης και α­ντι­με­τώ­πι­σης των κιν­δύ­νων, των στρα­τη­γι­κών συ­νέ­χειας των ε­πι­χει­ρή­σεων, των λύ­σεων, των σχε­δίων και δια­δι­κα­σιών, του προ­γράμ­μα­τος ά­σκη­σης, ι­κα­νό­τη­τες για την ε­πί­τευ­ξη των στό­χων της συ­νέ­χι­σης των δρα­στη­ριο­τή­των.
8.1 Λει­τουρ­γι­κός προ­γραμ­μα­τι­σμός και έ­λεγ­χος
8.2 Α­νά­λυ­ση των ε­πι­πτώ­σεων των ε­πι­χει­ρή­σεων και α­ξιο­λό­γη­ση των κιν­δύ­νων
8.3 Στρα­τη­γι­κές και λύ­σεις για τη συ­νέ­χεια της ε­πι­χεί­ρη­σης
8.4 Σχέ­δια και δια­δι­κα­σίες ε­πι­χει­ρη­σια­κής συ­νέ­χειας
8.5 Πρό­γραμ­μα ά­σκη­σης
8.6 Α­ξιο­λό­γη­ση της τεκ­μη­ρίω­σης και των δυ­να­το­τή­των της συ­νέ­χειας της ε­πι­χεί­ρη­σης
9. Α­ξιο­λό­γη­ση α­πό­δο­σης: αυ­τό το τμή­μα α­πο­τε­λεί μέ­ρος της φά­σης ε­λέγ­χου στον κύ­κλο PDCA και ο­ρί­ζει α­παι­τή­σεις για πα­ρα­κο­λού­θη­ση, μέ­τρη­ση, α­νά­λυ­ση, α­ξιο­λό­γη­ση, ε­σω­τε­ρι­κό έ­λεγ­χο και α­να­σκό­πη­ση της δια­χεί­ρι­σης.
9.1 Πα­ρα­κο­λού­θη­ση, μέ­τρη­ση, α­νά­λυ­ση και α­ξιο­λό­γη­ση
9.2 Ε­σω­τε­ρι­κός έ­λεγ­χος
9.3 Ε­πα­νε­ξέ­τα­ση της δια­χεί­ρι­σης
10. Βελ­τίω­ση: αυ­τό το τμή­μα α­πο­τε­λεί μέ­ρος της φά­σης της Πρά­ξης στον κύ­κλο PDCA και ο­ρί­ζει α­παι­τή­σεις για μη συμ­μορ­φώ­σεις, διορ­θώ­σεις, διορ­θω­τι­κές ε­νέρ­γειες και συ­νε­χή βελ­τίω­ση.
10.1 Μη συμ­μόρ­φω­ση και διορ­θω­τι­κή δρά­ση
10.2 Συ­νε­χής βελ­τίω­ση


ΑΙ­ΤΙΟ­ΛΟ­ΓΙ­ΚΗ ΕΚ­ΘΕ­ΣΗ ΣΧΕ­ΤΙ­ΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗ­ΜΟ­ΣΙΑ Υ­ΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙ­ΘΑ­ΝΟΣ ΤΡΟ­ΠΟΣ ΧΕΙ­ΡΙ­ΣΜΟΥ ΔΕ­ΔΟ­ΜΕ­ΝΩΝ ΚΡΟΥ­ΣΜΑ ΤΩ­Ν: ΤΑ­ΣΟΣ ΠΑ­ΝΑ­ΡΕ­ΤΟΣ

(46) Η ε­πε­ξερ­γα­σία δε­δο­μέ­νων προ­σω­πι­κού χα­ρα­κτή­ρα θα πρέ­πει ε­πί­σης να θεω­ρεί­ται σύν­νο­μη ό­ταν εί­ναι α­να­γκαία για την προ­στα­σία συμ­φέ­ρο­ντος που εί­ναι ου­σιώ­δες για τη ζωή του υ­πο­κει­μέ­νου των δε­δο­μέ­νων ή άλ­λου φυ­σι­κού προ­σώ­που.
Η ε­πε­ξερ­γα­σία δε­δο­μέ­νων προ­σω­πι­κού χα­ρα­κτή­ρα με βά­ση το ζω­τι­κό συμ­φέ­ρον άλ­λου φυ­σι­κού προ­σώ­που θα πρέ­πει κα­τ' αρ­χήν να διε­νερ­γεί­ται μό­νο εάν εί­ναι πρό­δη­λο ό­τι η ε­πε­ξερ­γα­σία δεν μπο­ρεί να έ­χει άλ­λη νο­μι­κή βά­ση.
Ο­ρι­σμέ­νοι τύ­ποι ε­πε­ξερ­γα­σίας μπο­ρούν να χρη­σι­μεύ­σουν α­φε­νός για ση­μα­ντι­κούς λό­γους δη­μό­σιου συμ­φέ­ρο­ντος και α­φε­τέ­ρου για τα ζω­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα του υ­πο­κει­μέ­νου των δε­δο­μέ­νων, ό­πως, για πα­ρά­δειγ­μα, ό­ταν η
ε­πε­ξερ­γα­σία εί­ναι α­πα­ραί­τη­τη για αν­θρω­πι­στι­κούς σκο­πούς, με­τα­ξύ άλ­λων για την πα­ρα­κο­λού­θη­ση ε­πι­δη­μιών και της ε­ξά­πλω­σής τους ή σε κα­τα­στά­σεις ε­πεί­γου­σας αν­θρω­πι­στι­κής α­νά­γκης, ι­δίως δε σε πε­ρι­πτώ­σεις
φυ­σι­κών και αν­θρω­πο­γε­νών κα­τα­στρο­φών.
(52) Η πα­ρέκ­κλι­ση α­πό την α­πα­γό­ρευ­ση ε­πε­ξερ­γα­σίας ει­δι­κών κα­τη­γο­ριών δε­δο­μέ­νων προ­σω­πι­κού χα­ρα­κτή­ρα θα πρέ­πει να ε­πι­τρέ­πε­ται ε­πί­σης ό­ταν προ­βλέ­πε­ται α­πό το δί­καιο της Ένω­σης ή κρά­τους μέ­λους και με την ε­πι­φύ­λα­ξη
κα­τάλ­λη­λων εγ­γυή­σεων, ώ­στε να προ­στα­τεύο­νται τα δε­δο­μέ­να προ­σω­πι­κού χα­ρα­κτή­ρα και άλ­λα θε­με­λιώ­δη δι­καιώ­μα­τα, ε­φό­σον δι­καιο­λο­γεί­ται α­πό λό­γους δη­μό­σιου συμ­φέ­ρο­ντος, ι­δίως η ε­πε­ξερ­γα­σία δε­δο­μέ­νων προ­σω­πι­κού χα­ρα­κτή­ρα
στον το­μέα του ερ­γα­τι­κού δι­καίου, του δι­καίου κοι­νω­νι­κής προ­στα­σίας, συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των συ­ντά­ξεων, και για σκο­πούς υ­γειο­νο­μι­κής α­σφά­λειας, πα­ρα­κο­λού­θη­σης και συ­να­γερ­μού και για την πρό­λη­ψη ή τον έ­λεγ­χο των
με­τα­δο­τι­κών α­σθε­νειών και άλ­λων σο­βα­ρών α­πει­λών κα­τά της υ­γείας.
Αυ­τή η πα­ρέκ­κλι­ση μπο­ρεί να γί­νε­ται για υ­γειο­νο­μι­κούς σκο­πούς, συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων της δη­μό­σιας υ­γείας και της δια­χεί­ρι­σης υ­πη­ρε­σιών υ­γειο­νο­μι­κής πε­ρί­θαλ­ψης, προ­κει­μέ­νου ει­δι­κό­τε­ρα να δια­σφα­λί­ζο­νται η ποιό­τη­τα
και η α­πο­δο­τι­κό­τη­τα ως προς το κό­στος των δια­δι­κα­σιών που χρη­σι­μο­ποιού­νται για τον δια­κα­νο­νι­σμό α­ξιώ­σεων για πα­ρο­χές και υ­πη­ρε­σίες στο σύ­στη­μα υ­γειο­νο­μι­κής α­σφά­λι­σης, ή για σκο­πούς αρ­χειο­θέ­τη­σης προς το δη­μό­σιο
συμ­φέ­ρον, σκο­πούς ε­πι­στη­μο­νι­κής ή ι­στο­ρι­κής έ­ρευ­νας ή στα­τι­στι­κούς σκο­πούς.
Θα πρέ­πει ε­πί­σης να προ­βλε­φθεί πα­ρέκ­κλι­ση που να ε­πι­τρέ­πει την ε­πε­ξερ­γα­σία τέ­τοιων δε­δο­μέ­νων προ­σω­πι­κού χα­ρα­κτή­ρα ό­ταν εί­ναι α­να­γκαία για τη θε­με­λίω­ση, ά­σκη­ση ή υ­πο­στή­ρι­ξη νο­μι­κών α­ξιώ­σεων, εί­τε σε δι­κα­στι­κή δια­δι­κα­σία
εί­τε σε διοι­κη­τι­κή ή τυ­χόν ε­ξω­δι­κα­στι­κή δια­δι­κα­σία.
(53) Η ε­πε­ξερ­γα­σία ει­δι­κών κα­τη­γο­ριών δε­δο­μέ­νων προ­σω­πι­κού χα­ρα­κτή­ρα που χρή­ζουν υ­ψη­λό­τε­ρης προ­στα­σίας θα πρέ­πει να γί­νε­ται μό­νο για σκο­πούς που σχε­τί­ζο­νται με την υ­γεία, ε­φό­σον αυ­τό εί­ναι α­πα­ραί­τη­το για την ε­πί­τευ­ξη
των εν λό­γω στό­χων, προς ό­φε­λος των φυ­σι­κών προ­σώ­πων και της κοι­νω­νίας στο σύ­νο­λό της, ι­δίως στο πλαί­σιο της δια­χεί­ρι­σης των υ­πη­ρε­σιών και συ­στη­μά­των υ­γειο­νο­μι­κής πε­ρί­θαλ­ψης και κοι­νω­νι­κής μέ­ρι­μνας, με­τα­ξύ άλ­λων και
της ε­πε­ξερ­γα­σίας των δε­δο­μέ­νων αυ­τών α­πό τις δια­χει­ρι­στι­κές και τις κε­ντρι­κές ε­θνι­κές υ­γειο­νο­μι­κές αρ­χές για τον σκο­πό του ποιο­τι­κού ε­λέγ­χου, της δια­χεί­ρι­σης των πλη­ρο­φο­ριών και της συ­νο­λι­κής ε­θνι­κής και το­πι­κής ε­πο­πτείας του
συ­στή­μα­τος υ­γείας ή κοι­νω­νι­κής μέ­ρι­μνας, και της ε­ξα­σφά­λι­σης της συ­νέ­χειας της υ­γειο­νο­μι­κής πε­ρί­θαλ­ψης ή κοι­νω­νι­κής μέ­ρι­μνας και της δια­συ­νο­ρια­κής υ­γειο­νο­μι­κής πε­ρί­θαλ­ψης ή της υ­γειο­νο­μι­κής α­σφά­λειας, για σκο­πούς
πα­ρα­κο­λού­θη­σης και συ­να­γερ­μού ή για σκο­πούς αρ­χειο­θέ­τη­σης προς το δη­μό­σιο συμ­φέ­ρον, για σκο­πούς ε­πι­στη­μο­νι­κής ή ι­στο­ρι­κής έ­ρευ­νας ή στα­τι­στι­κούς σκο­πούς, βά­σει του δι­καίου της Ένω­σης ή των κρα­τών με­λών και
με α­πώ­τε­ρο στό­χο την ε­ξυ­πη­ρέ­τη­ση του δη­μό­σιου συμ­φέ­ρο­ντος, κα­θώς και για με­λέ­τες που διε­νερ­γού­νται προς το δη­μό­σιο συμ­φέ­ρον στον το­μέα της δη­μό­σιας υ­γείας.

Συ­νε­πώς, ο πα­ρών κα­νο­νι­σμός θα πρέ­πει να προ­βλέ­πει ε­ναρ­μο­νι­σμέ­νες προϋπο­θέ­σεις για την ε­πε­ξερ­γα­σία των ει­δι­κών κα­τη­γο­ριών δε­δο­μέ­νων προ­σω­πι­κού χα­ρα­κτή­ρα που α­φο­ρούν την υ­γεία, σε σχέ­ση με ει­δι­κές α­νά­γκες, ι­δίως
ό­ταν η ε­πε­ξερ­γα­σία των εν λό­γω δε­δο­μέ­νων πραγ­μα­το­ποιεί­ται για ο­ρι­σμέ­νους σκο­πούς που α­φο­ρούν την υ­γεία α­πό πρό­σω­πα που υ­πέ­χουν νο­μι­κή υ­πο­χρέω­ση τή­ρη­σης ε­παγ­γελ­μα­τι­κού α­πορ­ρή­του.
Το δί­καιο της Ένω­σης ή των κρα­τών με­λών θα πρέ­πει να προ­βλέ­πει ει­δι­κά και κα­τάλ­λη­λα μέ­τρα για την προ­στα­σία των θε­με­λιω­δών δι­καιω­μά­των και των δε­δο­μέ­νων προ­σω­πι­κού χα­ρα­κτή­ρα των φυ­σι­κών προ­σώ­πων.
Τα κρά­τη μέ­λη θα πρέ­πει να μπο­ρούν να δια­τη­ρούν ή να θε­σπί­ζουν πε­ραι­τέ­ρω ό­ρους, με­τα­ξύ άλ­λων και πε­ριο­ρι­σμούς, ό­σον α­φο­ρά την ε­πε­ξερ­γα­σία γε­νε­τι­κών δε­δο­μέ­νων, βιο­με­τρι­κών δε­δο­μέ­νων ή δε­δο­μέ­νων που α­φο­ρούν την υ­γεία.
Ω­στό­σο, αυ­τό δεν θα πρέ­πει να ε­μπο­δί­ζει την ε­λεύ­θε­ρη κυ­κλο­φο­ρία δε­δο­μέ­νων προ­σω­πι­κού χα­ρα­κτή­ρα ε­ντός της Ένω­σης, ό­ταν οι ό­ροι αυ­τοί ε­φαρ­μό­ζο­νται στη δια­συ­νο­ρια­κή ε­πε­ξερ­γα­σία των δε­δο­μέ­νων αυ­τών.
(54) Η ε­πε­ξερ­γα­σία ει­δι­κών κα­τη­γο­ριών δε­δο­μέ­νων προ­σω­πι­κού χα­ρα­κτή­ρα μπο­ρεί να εί­ναι α­πα­ραί­τη­τη για λό­γους δη­μό­σιου συμ­φέ­ρο­ντος στους το­μείς της δη­μό­σιας υ­γείας, χω­ρίς τη συ­ναί­νε­ση του υ­πο­κει­μέ­νου των δε­δο­μέ­νων.
Η εν λό­γω ε­πε­ξερ­γα­σία θα πρέ­πει να υ­πό­κει­ται σε κα­τάλ­λη­λα και ει­δι­κά μέ­τρα για την προ­στα­σία των δι­καιω­μά­των και ε­λευ­θε­ριών των φυ­σι­κών προ­σώ­πων.


 

   

Εγγραφή στα ενημερωτικά δελτία μας...

OSB Help Desk

Αιτήματα Υποστήριξης
Έχετε κάποια απορία πάνω στα φορολογικά, εργασιακά, πληροφορική ? Εσείς ρωτάτε... Εμείς απαντάμε !!!
Βάση Γνώσεων
Η γνωσιακή βάση του e-foro.gr είναι ένας ηλεκτρονικός πόρος που περιέχει συχνές ερωτήσεις για φορολογικά, εργασιακά, ασφαλιστικά, προγράμματα, συμβουλές, κτλ.
Κλείσιμο Συνάντησης
Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσουμε μέσω τηλεδιάσκεψης. Κάντε κράτηση συνάντησης...
X

Right Click

Λυπούμαστε... Δεν είναι δυνατή η αντιγραφή.