inter engineering r 1

Η ε­ται­ρεία μας βρί­σκε­τε στην ευ­χά­ρι­στη θέ­ση να σας ε­νη­με­ρώ­σει για την συ­νερ­γα­σία της με την ε­ται­ρεία AccessIT για την παροχή Cloud Servers .

Από το 2012 h ACCESSIT προ­σφέ­ρει ει­κο­νι­κές υπο­δο­μές σε απο­μα­κρυ­σμέ­να κέ­ντρα δε­δο­μέ­νων (cloud computing). Υλο­ποιώ­ντας την τε­χνο­λο­γία virtualization σε μο­ντέ­λο IaaS (Infrastructure as a Service) πα­ρέ­χει υψη­λής δια­θε­σι­μό­τη­τας υπο­λο­γι­στι­κή ισχύ και υπο­δο­μές.

Οι υπο­δο­μές cloud της ACCESSIT πα­ρέ­χουν υψη­λή από­δο­ση λό­γω του Enterprise στό­χου που δια­θέ­τουν δί­νο­ντας τη δυ­να­τό­τη­τα της πο­λυ­ε­πε­ξερ­γα­σί­ας αλ­λά και της υψη­λής τα­χύ­τη­τας απο­θή­κευ­σης δε­δο­μέ­νων, μέ­σω των πολ­λα­πλών storages SAS, NLSAS, SSD.

Κά­θε επι­χεί­ρη­ση μπο­ρεί εύ­κο­λα και ανέ­ξο­δα να απο­κτή­σει έναν ει­κο­νι­κό server ή και ακό­μα ένα ει­κο­νι­κό data center (με πολ­λα­πλούς ει­κο­νι­κούς server) και να υλο­ποι­ή­σει τις ανά­γκες της λει­τουρ­γί­ας της έχο­ντας πρό­σβα­ση από πα­ντού και από κά­θε συ­σκευή.


Το όρα­μα της ACCESSIT

Φα­ντα­στεί­τε και­νο­το­μί­ες που απλου­στεύ­ουν τη ζωή μας και μας επι­τρέ­πουν να αξιο­ποι­ή­σου­με τις δυ­να­τό­τη­τες μας στο έπα­κρο. Ρό­λος της τε­χνο­λο­γί­ας εί­ναι να μας εξυ­πη­ρε­τεί και όχι το αντί­στρο­φο, για­τί όλες οι συ­σκευ­ές πρέ­πει να λει­τουρ­γούν και να επι­κοι­νω­νούν απρό­σκο­πτα πά­ντα και πα­ντού.Έχο­ντας την μέ­γι­στη λει­τουρ­γία και αυ­το­νο­μία κα­τα­φέρ­νου­με να εξοι­κο­νο­μή­σου­με χρό­νο και χρή­μα το οποίο μας επι­τρέ­πει να εί­μα­στε πα­ρα­γω­γι­κοί και άμε­σα ωφε­λού­με­νοι.


Η απο­στο­λή και η αξί­ες της ACCESSIT
Τις τε­λευ­ταί­ες δύο δε­κα­ε­τί­ες, η τε­χνο­λο­γία άλ­λα­ξε τον τρό­πο που ζού­με και βιώ­νου­με τον κό­σμο. Τώ­ρα μπο­ρού­με να δου­λεύ­ου­με, να μα­θαί­νου­με και να επι­κοι­νω­νού­με με τρό­πους που κα­νείς δεν μπο­ρού­σε να φα­ντα­στεί στο πα­ρελ­θόν.


Πά­θος για την τε­χνο­λο­γία

Η τε­χνο­λο­γία εί­ναι η καρ­διά της ACCESSIT. Επεν­δύ­ου­με συ­νε­χώς στους το­μείς της έρευ­νας και ανά­πτυ­ξης της εται­ρεί­ας μας, ώστε να εί­μα­στε πά­ντα σε θέ­ση να πα­ρέ­χου­με πρω­το­πο­ρια­κές και­νο­το­μί­ες σε αν­θρώ­πους και επι­χει­ρή­σεις.


Ποιό­τη­τα
Η ποιό­τη­τα εί­ναι πρω­ταρ­χι­κής ση­μα­σί­ας για την ACCESSIT. Συ­νε­χί­ζου­με να βελ­τιώ­νου­με τις δια­δι­κα­σί­ες δια­χεί­ρι­σης της ποιό­τη­τας της πα­ρα­γω­γής της εται­ρεί­ας μας προ­κει­μέ­νου να προ­σφέ­ρου­με στους πε­λά­τες μας ποιο­τι­κές και οι­κο­νο­μι­κά απο­δο­τι­κές λύ­σεις που διαρ­κούν στο χρό­νο.


Σχέ­σεις που στέ­κο­νται στο χρό­νο
Εί­τε πρό­κει­ται για τε­λι­κούς χρή­στες, εται­ρεί­ες, ορ­γα­νι­σμούς κ.λπ., πι­στεύ­ου­με στην πα­ράλ­λη­λη ανά­πτυ­ξη σε όλα τα επί­πε­δα. Οι σχέ­σεις που ανα­πτύσ­σου­με με τους συ­νερ­γά­τες μας απο­τε­λούν έναν από τους κύ­ριους πα­ρά­γο­ντες για τη συ­νε­χή επι­τυ­χία μας.


Επι­μο­νή
Όλοι οι ερ­γο­δό­τες της ACCESSIT έχουν μια κοι­νή λο­γι­κή και σκο­πό. Δου­λεύ­ου­με κα­λύ­τε­ρα υπό πί­ε­ση και ανα­ζη­τού­με προ­κλή­σεις. Όλοι μας ερ­γα­ζό­μα­στε για την υλο­ποί­η­ση του ίδιου έρ­γου, δη­λα­δή να πα­ρέ­χου­με στους πε­λά­τες μας και­νο­τό­μες λύ­σεις στον το­μέα της πλη­ρο­φο­ρι­κής, την άμε­ση υπο­στή­ρι­ξη και τη μέ­γι­στη ροή ολο­κλη­ρω­μέ­νων τε­χνο­λο­γι­κών λύ­σε­ων (Information Technology).


 

   

Εμείς στην O.S.B

Εγγραφή στα ενημερωτικά δελτία μας...

OSB Help Desk

Αιτήματα Υποστήριξης
Έχετε κάποια απορία πάνω στα φορολογικά, εργασιακά, πληροφορική ? Εσείς ρωτάτε... Εμείς απαντάμε !!!
Βάση Γνώσεων
Η γνωσιακή βάση του e-foro.gr είναι ένας ηλεκτρονικός πόρος που περιέχει συχνές ερωτήσεις για φορολογικά, εργασιακά, ασφαλιστικά, προγράμματα, συμβουλές, κτλ.
Κλείσιμο Συνάντησης
Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσουμε μέσω τηλεδιάσκεψης. Κάντε κράτηση συνάντησης...