prosvasis

Η συ­νερ­γα­σία της ε­ται­ρείας μας με την ε­ται­ρεία deZitech ήρ­θε να δώ­σει μια α­πά­ντη­ση-λύ­ση σε κά­θε ε­παγ­γελ­μα­τία, ό­που χρειά­ζε­ται να ε­πε­ξερ­γα­στεί μια Μα­ζι­κή α­πο­στο­λή email σε ό­σους πα­ρα­λή­πτες θέ­λει...! Το EmailSYSTEM εί­ναι μια ε­φαρ­μο­γή email marketing, έ­να πρό­γραμ­μα για μα­ζι­κή α­πο­στο­λή email σε με­γά­λες λί­στες ή ο­μά­δες με email διευ­θύν­σεις.

Η δια­δι­κα­σία α­πο­στο­λής email εί­ναι πα­νεύ­κο­λή α­κό­μα και για χρή­στες με βα­σι­κές γνώ­σεις υ­πο­λο­γι­στή, το πε­ρι­βάλ­λον δια­χεί­ρι­σης στα Ελλη­νι­κά ε­νώ σας δί­νε­ται η δυ­να­τό­τη­τα πα­ρα­κο­λού­θη­σης της κα­μπά­νιας σας, μέ­σω α­να­λυ­τι­κών στα­τι­στι­κών α­πό ο­ποιον­δή­πο­τε υ­πο­λο­γι­στή και αν βρί­σκε­στε!


Πιο α­πλός τρό­πος δεν υ­πάρ­χει! Συ­νο­ψί­σα­με Ο­ΛΗ την δια­δι­κα­σία σε 5 βή­μα­τα για να κα­τα­λά­βε­τε πό­σο εύ­κο­λη εί­ναι η μα­ζι­κή α­πο­στο­λή email με το EmailSYSTEM! Μά­ζε­μα των ε­πα­φών. Έχε­τε στην κα­το­χή σας μια λί­στα email σε Excel, σε μορ­φή [.txt], [.csv], κλπ.

Η λί­στα που έ­χε­τε μπο­ρεί να εί­ναι "σπα­σμέ­νη" σε δέ­κα δια­φο­ρε­τι­κά αρ­χεία(για­τί π.χ. μπο­ρεί να μην έ­χε­τε έ­να αρ­χείο αλ­λά 5-6 δια­φο­ρε­τι­κά αρ­χεία). Αυ­τό δεν παί­ζει κα­νέ­να α­πο­λύ­τως ρό­λο και ού­τε χρειά­ζε­ται να ε­νο­ποιη­θεί! Ανέ­βα­σμα ε­πα­φών στο EmailSYSTEM.

Τις λί­στες αυ­τές τις α­νε­βά­ζου­με στο EmailSYSTEM και ταυ­τό­χρο­να κά­νου­με ε­λέγ­χους για να πι­στο­ποιή­σου­με αν τα email που έ­χε­τε εί­ναι σω­στά. Εί­ναι πο­λύ ση­μα­ντι­κό να γί­νει σω­στός έ­λεγ­χος των email τό­σο συ­ντα­κτι­κά(αν εί­ναι γραμ­μέ­νο σω­στά) ό­σο και λει­τουρ­γι­κά(αν το email εί­ναι ε­νερ­γό!). Αφού γί­νει ο έ­λεγ­χος, προ­χω­ρά­με στην δια­δι­κα­σία ο­ρι­στι­κο­ποίη­σης της λί­στας. Δη­μιουρ­γία νέ­ας κα­μπά­νιας.


Εάν έ­χε­τε το δι­κό σας newsletter, το α­νε­βά­ζε­τε στο σύ­στη­μα και το ε­πε­ξερ­γά­ζε­στε ε­κεί­νη την στιγ­μή! Αν δεν έ­χε­τε κά­ποιο δι­κό σας newsletter, μπο­ρεί­τε να χρη­σι­μο­ποιή­σε­τε ο­ποιο­δή­πο­τε α­πό τα ή­δη υ­πάρ­χο­ντα ε­ντε­λώς ΔΩ­ΡΕ­ΑΝ και για ό­σες φο­ρές θέ­λε­τε! Απο­στο­λή κα­μπά­νιας.

Πρίν στεί­λε­τε το newsletter σας στους πα­ρα­λή­πτες που θέ­λε­τε, μπο­ρεί­τε να κά­νε­τε ό­σες δο­κι­μα­στι­κές α­πο­στο­λές θέ­λε­τε, έ­τσι ώ­στε να βε­βαιω­θεί­τε ό­τι τα email θα πα­ρα­λη­φθούν σω­στά και χω­ρίς λά­θη. Μπο­ρεί­τε να πληκ­τρο­λο­γεί­σε­τε ε­σείς το πε­δίο του α­πο­στο­λέα, δη­λα­δή το "Α­ΠΟ" για να εμ­φα­νί­ζει αυ­τό που θέ­λε­τε. Κά­θε email μπο­ρεί να στέλ­νε­τε σε πολ­λούς πα­ρα­λή­πτες, αλ­λά στο πε­δίο "ΠΡΟ­Σ" εμ­φα­νί­ζε­τε μό­νο μια διεύ­θυν­ση.

Έτσι φαί­νε­ται ό­τι η α­πο­στο­λή έ­χει γί­νει πιο προ­σω­πο­ποιη­μέ­νη και ό­χι μα­ζι­κή! Πα­ρα­κο­λού­θη­ση κα­μπά­νιας. Αφού γί­νει η α­πο­στο­λή, μπο­ρεί­τε να δεί­τε έ­πει­τα ποια ε­πα­φή(email) ά­νοι­ξε το newsletter σας, τι ώ­ρα και η­με­ρο­μη­νία και πό­σες φο­ρές το διά­βα­σε. Μπο­ρεί­τε να δεί­τε που έ­κα­νε κλικ μέ­σα στο email και τι του ά­ρε­σε πε­ρισ­σό­τε­ρο.


Δια­χεί­ρι­ση Επα­φών Συ­νή­θως ε­κτός α­πό το email θέ­λου­με να α­πο­θη­κεύου­με και άλ­λες πλη­ρο­φο­ρίες, ό­πως Ονο­μα­τε­πώ­νυ­μο, Εται­ρία, τη­λέ­φω­νο, κλπ. Με το EmailSYSTEM μπο­ρεί­τε να βά­λε­τε Ο­ΣΕΣ ΘΕ­ΛΕ­ΤΕ! Πολ­λα­πλή α­να­ζή­τη­ση με κρι­τή­ρια και φίλ­τρα για να μπο­ρεί­τε να κά­νε­τε εύ­κο­λη την α­να­ζή­τη­ση των ε­πα­φών, την ε­πι­λο­γή των ε­πα­φών και φυ­σι­κά την α­πο­στο­λή σε συ­γκε­κρι­μέ­νους πα­ρα­λή­πτες. Δυ­να­τό­τη­τα μα­ζι­κής ει­σα­γω­γής και ε­ξα­γω­γής των ε­πα­φών σας με το πά­τη­μα ε­νός κου­μπιού!

Ομα­δο­ποίη­ση των ε­πα­φών με βά­ση τα δι­κά σας κρι­τή­ρια. Πχ Για­τροί, δι­κη­γό­ροι, δά­σκα­λοι, μη­χα­νι­κοί, κλπ. Φτιάξ­τε ό­σες λί­στες θέ­λε­τε!

Μπο­ρεί­τε να φορ­τώ­σε­τε το δι­κό σας template, με πά­ρα πο­λύ α­πλό τρό­πο. Δυ­να­τό­τη­τα ε­πι­σύ­να­ψης αρ­χείων στο newsletter σας. Αν δεν έ­χε­τε κά­ποιο δι­κό σας template μπο­ρεί­τε να δια­λέ­ξε­τε α­πό 30+ έ­τοι­μα, ε­παγ­γελ­μα­τι­κά template.

Δεν υ­πάρ­χει κα­νέ­να α­πο­λύ­τως κό­στος, εί­ναι ε­ντε­λώς ΔΩ­ΡΕ­ΑΝ! Μπο­ρεί­τε να φορ­τώ­σε­τε τις δι­κές σας ει­κό­νες, ό­σες και αν εί­ναι αυ­τές! Τις ε­πι­λέ­γε­τε α­πό τον υ­πο­λο­γι­στή σας και το πρό­γραμ­μα α­να­λαμ­βά­νει να τα "α­νε­βά­σει" στο newsletter σας, ε­κεί που θα του πεί­τε ε­σείς!


Αν έ­χε­τε γνώ­σεις HTML μπο­ρεί­τε να κά­νε­τε αλ­λα­γή και στον κώ­δι­κα χω­ρίς κα­νέ­να α­πο­λύ­τως πρό­βλη­μα Δυ­να­τό­τη­τα προ­σω­πο­ποίη­ση των email σας, ο­ρί­ζο­ντας το ο­νο­μα­τε­πώ­νυ­μο του κά­θε πα­ρα­λή­πτη. Έτσι ο πα­ρα­λή­πτης θα πα­ρα­λά­βει έ­να email με την μορ­φή "Αγα­πη­τέ Δη­μή­τρη Δη­μη­τρίου" α­ντί για κά­τι πιο τε­τριμ­μέ­νο ό­πως "Αγα­πη­τέ πε­λά­τη". Δια­χεί­ρι­ση του Newsletter Στα­τι­στι­κή Ανά­λυ­ση Από τα πιο ι­σχυ­ρά ερ­γα­λεία του EmailSYSTEM εί­ναι τα στα­τι­στι­κά στοι­χεία που υ­πάρ­χουν α­να­λυ­τι­κά για ό­λες τις ε­πα­φές και τις κα­μπά­νιες σας.

Μά­θε­τε πλη­ρο­φο­ρίες για: Ποίος το ά­νοι­ξε to email, ποια ώ­ρα και μέ­ρα Πό­σες φο­ρές διά­βα­σε το email και που έ­κα­νε κλικ Πό­σα email α­πό αυ­τά που στεί­λα­τε γυ­ρί­σα­νε πί­σω, δεν δια­βά­στη­καν ή το email εί­ναι α­νε­νερ­γό Δεί­τε στα­τι­στι­κά συ­νο­λι­κών α­πο­στο­λών για το διά­στη­μα(η­με­ρο­μη­νίες) που θέ­λε­τε Πό­σοι έ­χουν εγ­γρα­φεί στο newsletter σας; Πό­σοι δια­γρά­φη­κα­ν;


 

 

 

Εμείς στην O.S.B

Εγγραφή στα ενημερωτικά δελτία μας...

OSB Help Desk

Αιτήματα Υποστήριξης
Έχετε κάποια απορία πάνω στα φορολογικά, εργασιακά, πληροφορική ? Εσείς ρωτάτε... Εμείς απαντάμε !!!
Βάση Γνώσεων
Η γνωσιακή βάση του e-foro.gr είναι ένας ηλεκτρονικός πόρος που περιέχει συχνές ερωτήσεις για φορολογικά, εργασιακά, ασφαλιστικά, προγράμματα, συμβουλές, κτλ.
Κλείσιμο Συνάντησης
Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσουμε μέσω τηλεδιάσκεψης. Κάντε κράτηση συνάντησης...