prosvasis

Η SoftOne Technologies Α.Ε. ι­δρύ­θη­κε το 2002 και δρα­στη­ριο­ποιεί­ται στην α­νά­πτυ­ξη συ­στη­μά­των ERP και CRM, κα­θώς και πρω­το­πο­ρια­κών cloud υ­πη­ρε­σιών, έ­χο­ντας λά­βει πλή­θος βρα­βεύ­σεων και δια­κρί­σεων για την και­νο­το­μία και την η­γε­τι­κή της θέ­ση στην α­γο­ρά.

Με έ­δρα την Αθή­να, η SoftOne α­να­πτύσ­σει σύγ­χρο­νες λύ­σεις μη­χα­νο­γρά­φη­σης που υ­πο­στη­ρί­ζουν κά­θε ε­ναλ­λα­κτι­κό μο­ντέ­λο λει­τουρ­γίας (on-premise ή SaaS), ε­ξυ­πη­ρε­τώ­ντας ι­δα­νι­κά, τό­σο τις α­νά­γκες μι­κρών και με­σαίων ε­πι­χει­ρή­σεων, ό­σο και τις σύν­θε­τες α­παι­τή­σεις με­γα­λύ­τε­ρων ε­ται­ρειών.


Συ­γκα­τα­λέ­γο­ντας στο δυ­να­μι­κό της έ­μπει­ρα και δια­κε­κρι­μέ­να στε­λέ­χη του κλά­δου, η ε­ται­ρεία α­πα­σχο­λεί συ­νο­λι­κά πε­ρισ­σό­τε­ρους α­πό 120 ερ­γα­ζό­με­νους, δια­θέ­το­ντας πα­ράλ­λη­λα γρα­φεία στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, αλ­λά και θυ­γα­τρι­κές ε­ται­ρείες στο Βου­κου­ρέ­στι, τη Λε­με­σό και τη Σό­φια για την κα­λύ­τε­ρη προώ­θη­ση των δρα­στη­ριο­τή­των της στην ευ­ρύ­τε­ρη α­γο­ρά της ΝΑ Ευ­ρώ­πης.


Η SoftOne δρα­στη­ριο­ποιεί­ται με με­γά­λη ε­πι­τυ­χία στην ελ­λη­νι­κή και ε­πι­λεγ­μέ­νες διε­θνείς α­γο­ρές (Κύ­προς, Ρου­μα­νία, Βουλ­γα­ρία, Σερ­βία, Αλβα­νία), α­ριθ­μώ­ντας ή­δη έ­να πε­λα­το­λό­γιο που υ­περ­βαί­νει τις 17.000 ε­πι­χει­ρή­σεις. Μέ­σα α­πό το ι­σχυ­ρό δί­κτυο των 300 και πλέ­ον ε­ξει­δι­κευ­μέ­νων συ­νερ­γα­τών της, προ­σφέ­ρει στους πε­λά­τες της μία σει­ρά λύ­σεων λο­γι­σμι­κού Soft1, που εν­σω­μα­τώ­νουν -σε μία ι­σχυ­ρή πλατ­φόρ­μα- το σύ­νο­λο των ε­πι­χει­ρη­σια­κών τους λει­τουρ­γιών.


Πα­ρου­σιά­ζο­ντας πρώ­τη το 2007, σύγ­χρο­νες υ­πη­ρε­σίες μη­χα­νο­γρά­φη­σης βά­σει του διε­θνούς μο­ντέ­λου SaaS (Software as Service), η SoftOne κα­τέ­χει σή­με­ρα την η­γε­τι­κή θέ­ση στην εγ­χώ­ρια α­γο­ρά cloud ERP, με πε­ρισ­σό­τε­ρες α­πό 3.000 ε­πι­τυ­χη­μέ­νες ε­γκα­τα­στά­σεις. Το 2011, α­πέ­σπα­σε ση­μα­ντι­κή βρά­βευ­ση στον πα­γκό­σμιο δια­γω­νι­σμό α­να­δυό­με­νων τε­χνο­λο­γιών της Microsoft, για τη λει­τουρ­γία του Soft1 ERP στην cloud πλατ­φόρ­μα Microsoft Windows Azure.


To 2013, πα­ρου­σία­σε στην α­γο­ρά την πρω­το­πο­ρια­κή έκ­δο­ση λο­γι­σμι­κού Soft1 Open Enterprise που αλ­λά­ζει τα δε­δο­μέ­να στο μο­ντέ­λο λει­τουρ­γίας των ε­πι­χει­ρή­σεων, συν­δυά­ζο­ντας πλή­ρως τα ο­φέ­λη του cloud με τις προ­ηγ­μέ­νες λύ­σεις enterprise mobility της ε­ται­ρείας.

Υιο­θε­τώ­ντας τις βέλ­τι­στες πρα­κτι­κές δια­σφά­λι­σης της ποιό­τη­τας και α­ξιο­πι­στίας των πα­ρε­χό­με­νων υ­πη­ρε­σιών της, η SoftOne ε­φαρ­μό­ζει α­πό το 2014, ο­λο­κλη­ρω­μέ­να Συ­στή­μα­τα Δια­χεί­ρι­σης Υπη­ρε­σιών Πλη­ρο­φο­ρι­κής και Ασφά­λειας Πλη­ρο­φο­ριών, βά­σει των διε­θνώς α­να­γνω­ρι­σμέ­νων προ­τύ­πων ISO/IEC 20000:1-2011 και EN ISO 27001:2013 α­ντί­στοι­χα.


Σε ε­πι­βρά­βευ­ση της ε­πι­τυ­χούς της δρα­στη­ριο­ποίη­σης, το 2016 η SoftOne έ­γι­νε μέ­λος του Ομί­λου Εται­ρειών Olympia, ε­νός εκ των με­γα­λύ­τε­ρων ελ­λη­νι­κών ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κών ο­μί­λων, με πε­ρισ­σό­τε­ρους α­πό 5.800 ερ­γα­ζό­με­νους στην Ελλά­δα και το ε­ξω­τε­ρι­κό.

Πρω­τα­γω­νι­στώ­ντας στις ε­ξε­λί­ξεις που α­φο­ρούν το cloud, προ­τε­ραιό­τη­τα και ε­πι­δίω­ξη της SoftOne, α­πο­τε­λεί η συ­στη­μα­τι­κή α­νά­πτυ­ξη και­νο­τό­μων λύ­σεων που πα­ρέ­χουν στις ε­πι­χει­ρή­σεις υ­ψη­λή προ­στι­θέ­με­νη α­ξία, σε ση­μα­ντι­κά χα­μη­λό­τε­ρο κό­στος.


 

 

 

Εμείς στην O.S.B

Εγγραφή στα ενημερωτικά δελτία μας...

OSB Help Desk

Αιτήματα Υποστήριξης
Έχετε κάποια απορία πάνω στα φορολογικά, εργασιακά, πληροφορική ? Εσείς ρωτάτε... Εμείς απαντάμε !!!
Βάση Γνώσεων
Η γνωσιακή βάση του e-foro.gr είναι ένας ηλεκτρονικός πόρος που περιέχει συχνές ερωτήσεις για φορολογικά, εργασιακά, ασφαλιστικά, προγράμματα, συμβουλές, κτλ.
Κλείσιμο Συνάντησης
Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσουμε μέσω τηλεδιάσκεψης. Κάντε κράτηση συνάντησης...