O.S.B PortfolioΕνημερωθήτε για της υπηρεσίες.

Outsourcing εί­ναι η α­νά­θε­ση υ­πη­ρε­σιών και ε­ρ­γα­σιών μιας ε­πι­χεί­ρη­σης σε ε­ξω­τε­ρι­κό συ­νε­ρ­γά­τη. Το outsourcing μπο­ρεί Integratedνα κα­λύ­ψει τις πε­ρι­σ­σό­τε­ρες α­πό τις ε­ρ­γα­σίες μιας ε­πι­χεί­ρη­σης, ξε­κι­νώ­ντας α­πό τις πιο βα­σι­κές και φθά­νο­ντας μέ­χρι τις πιο ε­ξει­δι­κευ­μέ­νες.

 

 

Δύο γε­νι­κές κα­τη­γο­ρίες outsourcing εί­ναι το Ι­ΤΟ και το ΒΡΟ.

- ITO Information Technology Outsourcing

- BPO Business Process Outsourcing.


Οι ε­ται­ρείες που προ­χω­ρούν σε μία τέ­τοια συ­νε­ρ­γα­σία α­πο­σκο­πούν κυ­ρίως σε αύ­ξη­ση των ε­σό­δων, βε­λ­τίω­ση των υ­πη­ρε­σιών, μείω­ση του κό­στους, αύ­ξη­ση της ευε­λι­ξίας και πρό­σβα­ση σε νέες τε­χνο­λο­γίες.

H ε­ξά­ρ­τη­ση α­πο­φεύ­γε­ται με έ­να ξε­κά­θα­ρο και λε­πτο­με­ρές συ­μ­βό­λαιο, το ο­ποίο, ε­κτός των ά­λ­λων, μπο­ρεί να ο­ρί­ζει:

1. Τη δυ­να­τό­τη­τα και των δύο με­ρών να βγουν α­πό το συ­μ­βό­λαιο.

2. Τη δυ­να­τό­τη­τα και των δύο με­ρών να ζη­τή­σουν α­λ­λα­γές.

3. Τον τρό­πο με­τα­φο­ράς της τε­χνο­γνω­σίας σε πε­ρί­πτω­ση δια­κο­πής της συ­νε­ρ­γα­σίας.

H ε­πι­τυ­χία της συ­μ­φω­νίας γί­νε­ται, έ­τσι, κοι­νός στό­χος και των δύο πλευ­ρών (Win-Win, Risk & Reward Sharing)


Σωστή Επιλογή

   H ε­πι­λο­γή, πά­νω α­π' ό­λα, ε­νός δο­κι­μα­σμέ­νου συ­νε­ρ­γά­τη που έ­χει α­πο­δεί­ξει τις ι­κα­νό­τη­τές του και έ­χει ε­πι­τεύ­γ­μα­τα στο ε­νε­ρ­γη­τι­κό του μπο­ρεί να ε­κτο­ξεύ­σει την α­πο­δο­τι­κό­τη­τα της ε­πι­χεί­ρη­σης ή του ο­ρ­γα­νι­σμού. Μέ­σα σε έ­να πλαί­σιο α­σφά­λειας και ε­μπι­στο­σύ­νης, το βά­ρος των δια­δι­κα­στι­κών λει­του­ρ­γιών ε­ξα­φα­νί­ζε­ται, τα α­ντα­γω­νι­στι­κά πλε­ο­νε­κτή­μα­τα των ο­ρ­γα­νι­σμών, των ε­πι­χει­ρή­σεων και του συ­νό­λου της α­γο­ράς αυ­ξά­νο­νται και τα ο­φέ­λη με­τα­φέ­ρο­νται, τε­λι­κά, στους κα­τα­να­λω­τές.

“Απαι­τεί δη­λα­δή ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κή νοο­τρο­πία”

   Για τη μι­κρή και με­σαία ε­λ­λη­νι­κή ε­πι­χεί­ρη­ση που ε­πι­θυ­μεί να με­τα­βεί α­πό την ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τα α­νά­γκης στην ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τα ευ­και­ρίας και που εί­ναι υ­πο­χρεω­μέ­νη να λει­του­ρ­γεί σε έ­να ε­χ­θρι­κό πε­ρι­βά­λ­λον, τό­σο θε­σμι­κά ό­σο και φο­ρο­λο­γι­κά, το outsourcing εί­ναι τε­λι­κά μο­νό­δρο­μος. Ίσως γί­νει μο­νό­δρο­μος και το offshoring, η με­τα­φο­ρά δη­λα­δή του συ­νό­λου της ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας, και κυ­ρίως της πα­ρα­γω­γής, σε ά­λ­λη χώ­ρα.


Συ­μπε­ρα­σμα­τι­κά

   Το outsourcing α­πο­τε­λεί πλέ­ον πρα­κτι­κή για πο­λ­λές μι­κρές α­λ­λά και με­γά­λες ε­πι­χει­ρή­σεις, α­φού πα­ρέ­χει τη δυ­να­τό­τη­τα σε αυ­τές να ε­πω­φε­λη­θούν "α­γο­ρά­ζο­ντας" ε­ξει­δι­κευ­μέ­νες υ­πη­ρε­σίες. Έτσι, ε­κτός α­πό το μειω­μέ­νο κό­στος, ε­λα­τ­τώ­νε­ται το ρί­σκο, βε­λ­τιώ­νε­ται η πα­ρα­γω­γι­κό­τη­τα, ε­νώ πε­ριο­ρί­ζο­νται οι ευ­θύ­νες των ε­πι­χει­ρη­μα­τιών και των ε­ρ­γα­ζο­μέ­νων σε αυ­τές. Ει­δι­κά στο χώ­ρο της τε­χνο­λο­γίας -και λό­γω των ε­ξει­δι­κευ­μέ­νων γνώ­σεων που α­παι­τού­νται- το outsourcing μπο­ρεί να α­πο­τε­λέ­σει ι­δα­νι­κή λύ­ση για μια μι­κρο­με­σαία ε­πι­χεί­ρη­ση, κα­θώς θα λύ­σει πο­λ­λά προ­βλή­μα­τα και θα βε­λ­τιώ­σει ποιο­τι­κά και πο­σο­τι­κά την πα­ρα­γω­γι­κό­τη­τα.

Τέ­λος: Εξοι­κο­νό­μη­ση Χρη­μά­των

 

 

Εμείς στην O.S.B

Εγγραφή στα ενημερωτικά δελτία μας...

OSB Help Desk

Αιτήματα Υποστήριξης
Έχετε κάποια απορία πάνω στα φορολογικά, εργασιακά, πληροφορική ? Εσείς ρωτάτε... Εμείς απαντάμε !!!
Βάση Γνώσεων
Η γνωσιακή βάση του e-foro.gr είναι ένας ηλεκτρονικός πόρος που περιέχει συχνές ερωτήσεις για φορολογικά, εργασιακά, ασφαλιστικά, προγράμματα, συμβουλές, κτλ.
Κλείσιμο Συνάντησης
Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσουμε μέσω τηλεδιάσκεψης. Κάντε κράτηση συνάντησης...