Σχετικά με μάς

image

 «Εμείς στην O.S.B ερ­γα­ζό­μα­στε με­θο­δι­κά για να με­τα­τρέ­που­με την πλη­ρο­φο­ρία σε γνώ­ση»

Η  O.S.B εί­ναι ε­ται­ρία του κλά­δου της Πλη­ρο­φο­ρι­κής. Έχει ι­δρυ­θεί και στε­λε­χω­θεί α­πό αν­θρώ­πους με μα­κρό­χρο­νη θη­τεία, στον χώ­ρο, γνω­ρί­ζο­ντας κα­λύ­τε­ρα α­πό κά­θε άλ­λον τις α­νά­γκες που έ­χει μια σύγ­χρο­νη ελ­λη­νι­κή ε­πι­χεί­ρη­ση, για να μπο­ρεί να α­ντα­πο­κρι­θεί στις ε­παυ­ξη­μέ­νες α­παι­τή­σεις της ε­πο­χής.

Πιο συ­γκε­κρι­μέ­να ε­μπο­ρεύε­ται τό­σο λο­γι­σμι­κό ό­σο και Hardware και πα­ρέ­χει ε­ξει­δι­κευ­μέ­νες υ­πη­ρε­σίες που α­φο­ρούν ε­φαρ­μο­γές λο­γι­σμι­κού και μη­χα­νο­γρά­φη­σης σε ε­ται­ρίες. Η ε­ται­ρία α­να­λαμ­βά­νει και υ­λο­ποιεί έρ­γα στο πλαί­σιο της ε­γκα­τά­στα­σης/α­να­βάθ­μι­σης ή ορ­γά­νω­σης των πλη­ρο­φο­ρι­κών συ­στη­μά­των ε­πι­χει­ρή­σεων, πα­ρέ­χει υ­πη­ρε­σίες υ­πο­στή­ρι­ξης και εκ­παί­δευ­σης των ε­φαρ­μο­γών αυ­τών.

image

Σκοπός της O.S.B

Η πρω­το­πο­ρια­κή και και­νο­τό­μος δρά­ση για την προώ­θη­ση, την στή­ρι­ξη και την συμ­με­το­χή στην ο­λο­κλη­ρω­μέ­νη λύ­ση και ι­κα­νο­ποίη­ση των πε­λα­τών της, κα­θο­δη­γού­με­νη α­πό το ό­ρα­μα μας, τις νέες ι­δέες μας και τους αν­θρώ­πους μας.

image

Οι στόχοι της O.S.B

H προο­πτι­κή μας θα πρέ­πει να έ­χει ά­με­σα σχέ­ση με την προο­πτι­κή της τε­χνο­λο­γίας, ως χώ­ρου που συ­νε­χώς θα α­να­βαθ­μί­ζε­ται και θα α­να­πτύσ­σε­ται κοι­νω­νι­κά και οι­κο­νο­μι­κά με την θε­τι­κή ε­νερ­γο­ποίη­ση και συμ­βο­λή της O.S.B. Κα­το­χύ­ρω­ση του ο­νό­μα­τος μας σε υ­πάρ­χο­ντες και υ­πο­ψή­φιους πε­λά­τες ως κρι­τή­ριο δια­σφά­λι­σης ποιό­τη­τας. Να α­πο­δει­κνύου­με ό­τι η υ­πε­ρα­ξία που δια­σφα­λί­ζου­με στους πε­λά­τες μας εί­ναι η με­γα­λύ­τε­ρη δυ­να­τή μέ­σα α­πό τις λύ­σεις και τις υ­πη­ρε­σίες που προ­σφέ­ρου­με στο χώ­ρο της πλη­ρο­φο­ρι­κής και της τε­χνο­λο­γίας γε­νι­κό­τε­ρα.

image

Οι αξίες της O.S.B

Οι α­ξίες στις ο­ποίες στη­ρι­ζό­μα­στε και α­να­πτυσ­σό­μα­στε, βα­σί­ζο­νται στην πε­λα­το­κε­ντρι­κή φι­λο­σο­φία, το αν­θρώ­πι­νο δυ­να­μι­κό, ε­ξαι­ρε­τι­κή ποιό­τη­τα υ­πη­ρε­σιών, κοι­νω­νι­κή ευαι­σθη­σία και στην νοο­τρο­πία του «Leader”.

 
Εγγραφή στα ενημερωτικά δελτία μας...

OSB Help Desk

Αιτήματα Υποστήριξης
Έχετε κάποια απορία πάνω στα φορολογικά, εργασιακά, πληροφορική ? Εσείς ρωτάτε... Εμείς απαντάμε !!!
Βάση Γνώσεων
Η γνωσιακή βάση του e-foro.gr είναι ένας ηλεκτρονικός πόρος που περιέχει συχνές ερωτήσεις για φορολογικά, εργασιακά, ασφαλιστικά, προγράμματα, συμβουλές, κτλ.
Κλείσιμο Συνάντησης
Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσουμε μέσω τηλεδιάσκεψης. Κάντε κράτηση συνάντησης...

ONESTOPBUSINESS 2

Για να ε­ξα­σφα­λί­σει τις πα­ρα­πά­νω α­παι­τή­σεις μέ­σα α­πό την ορ­γά­νω­σή της ε­πεν­δύει και στη­ρί­ζε­ται:

Στο ι­κα­νό και ε­ξει­δι­κευ­μέ­νο προ­σω­πι­κό, που λει­τουρ­γεί στα πλαί­σια μιας άρ­τια ορ­γα­νω­μέ­νης ε­σω­τε­ρι­κής δο­μής.

Στη συ­νε­χή α­ξιο­λό­γη­ση των προ­μη­θευ­τών και συ­νερ­γα­τών.

Στον ορ­θά σχε­δια­σμέ­νο έ­λεγ­χο ποιό­τη­τας σε ό­λες τις φά­σεις της πα­ρο­χής υ­πη­ρε­σιών.

Στις συ­νε­χείς εκ­παι­δεύ­σεις του προ­σω­πι­κού της.

Στις συ­νε­χείς ε­πεν­δύ­σεις με στό­χο την βελ­τίω­ση και εκ­συγ­χρο­νι­σμό της.

Στην συ­νε­χή ε­νη­μέ­ρω­ση των νέων τε­χνο­λο­γιών και ε­φαρ­μο­γή αυ­τών.